ara
YAYINLANMIŞ SAYILAR

Popülasyonumuzda Alt Ekstremite Variköz Venleri ve Venöz Yetmezliği ile Varikosel-Vulvar Variköz Venler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi // Evaluation of the Relationship Between Lower Extremity Varicose Veins-Venous Insufficiency and Varicocele-Vulvar Varicose Veins in Our Population
Damar Cerrahi Dergisi

Cilt 22 • Sayı 3 • 2013: 297-302
« Geri Dön
Popülasyonumuzda Alt Ekstremite Variköz Venleri ve Venöz Yetmezliği ile Varikosel-Vulvar Variköz Venler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between Lower Extremity Varicose Veins-Venous Insufficiency and Varicocele-Vulvar Varicose Veins in Our Population

Seyhan YILMAZ1, Eray AKSOY1, Songül YAYLACI2
1Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çorum

2Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çorum

Amaç: Bireylerin yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyen Kronik Venöz Yetmezlik, Amerika Birleşik Devletlerinde yetişkin nüfusun yaklaşık %10-35’inde görülen ve komplikasyonları nedeniyle önemli miktarda sağlık harcamalarına neden olan önemli bir sağlık sorunudur. Bu sağlık sorunu birçok farklı klinik görünümde izlenebilmekte olup erkeklerde önemli bir infertilite nedeni olan varikosel ve kadınlardaki vulvar varislerle ilişkili olabileceğine dair literatürde bazı yayınlar mevcuttur. Çalışmamızda İç Anadolu bölgesindeki iki ilimizde polikliniğimize başvuran alt ekstremite varisi mevcut olan hastalarda varikosel veya vulvo-perineal varis birlikteliğini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya alt ekstremite variköz venleri mevcut olan ve bu nedenle cerrahi geçirmemiş 236 hasta çalışma grubu olarak ve alt ekstremite venöz yetmezliği bulgusu olmayan 100 hasta kontrol grubu olarak dahil edildi. Verilerin istatistiksel analizinde Minitab 16 statistical software paket istatistik programını kullandık.
Bulgular: Çalışma grubunun yaş ortalaması 39,42±10.8, kontrol grubunun yaş ortalaması ise 39,68±10,9 yıl idi. Çalışma ve kontrol grubundaki erkek hastalarda sırasıyla %18,42 ve %6,81 oranında varikosel gözlendi ve yine çalışma ve kontrol grubundaki kadın hastalarda sırasıyla %10,00 ve %7,14oranlarında vulvar varis tespit edildi.
Sonuç: Alt ekstremite varisleri ve venöz yetmezliği mevcut olan hastalarda varikosel veya vulvoperineal varis birlikteliği istatistiksel ve oransal olarak artmakta olup, alt ekstremite varisleri olan hastalarda varikosel veya vulvo-perineal varis yönünden muayene yapılmasının hastalar ve sağlıkla ilgili veri tabanlarımız açısından faydalı sonuçlar vereceğini düşündük.

Anahtar kelimeler: Varis; venöz yetmezlik; varikosel

Objective: Chronic venous insufficiency is an important health problem which affects the quality of life the individuals adversely, and seen approximately 10-35% of the adult population in the United States. It causes significant health care expenditure because of the complications. This medical condition can be monitored in many different clinical presentations and some publications are available in literature showing that chronic venous insufficiency may be associated with varicocele, which is a major cause of infertility in men, and vulvar varicose veins in women. In our study, we aimed that to evaluate the association of the lower extremity varicose veins with varicocele or vulvar varicose veins in the two provinces of Central Anatolia.
Material and Methods: We included 236 patients who had lower extremity varicose veins and no history of surgery as the study group, and 100 patients without any evidence of lower extremity venous insufficiency findings as the control group into our study. Minitab 16 statistical software package program was used for statistical analysis.
Results: The mean age of the study and the control group were 39.42±10.8 and 39.68±10.9 years, respectively. Varicoceles were evident in 18.42% and 6.81% of the males in the study and the control groups respectively, and vulvar varicoceles were seen in 10.00% and 7.14% of the females in the study and the control groups respectively.
Conclusion: Examination of patients with lower extremity varicose veins for vulvar varicose veins or varicoceles would give useful results for both our patients and our health-related databases.

Key words: Varices; venous insufficiency; varicocele


Damar Cer Derg 2013;22(3):297-302


YILMAZ S, AKSOY E , YAYLACI S
Evaluation of the Relationship Between Lower Extremity Varicose Veins-Venous Insufficiency and Varicocele-Vulvar Varicose Veins in Our Population

Copyright © 2012 Damar Cerrahi Dergisi